24,00 - 267,00

CBN: ~15% - THC: < 0.2%
Organsko gojenje

CBN cvetovi

CBN cvetje V-One

24,00 - 96,00

CBN: ~15% - THC: < 0.2%
Organsko gojenje